13 - 17 වන පාඩම - ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click All_in_one-v5-24-28(L13 to L17).pdf link to view the file.