10 වන පාඩම - 01 කොටස (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)