පිලි සහිත අකුරු එකතු කර වචන කියවීම හා ලිවීම - 03 කොටස ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Finalised-20(L7).pdf ஐ சொடுக்குக