පිලි සහිත අකුරු එකතු කර වචන කියවීම හා ලිවීම - 03 කොටස ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click Finalised-20(L7).pdf link to view the file.