එකතු කිරීම -(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 03 කොටස ක්‍රියාකාරකම

Click All_in_one-v5-6.pdf link to view the file.