එකතු කිරීම -(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 01 කොටස

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_mat_u26_එකතු කිරීම_P1.mp3 ஐ சொடுக்குக