එකතු කිරීම -(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 01 කොටස ක්‍රියාකාරකම

Click All_in_one-v5-2-17.pdf link to view the file.