සංඛ්‍යා විහිදුවා ලිවීම-(රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)- 01 කොටස