අදහස පැහැදිලි කිරීම - ක්‍රියාකාරකම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

Click Finalised1420.pdf link to view the file.