අදහස පැහැදිලි කිරීම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_sin_u1_අදහස පැහැදිලි කිරීම_P1.mp3 ஐ சொடுக்குக