අදහස පැහැදිලි කිරීම (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව)