සංඛ්‍යා (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව) - 02 කොටස

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு rg_sg4_mat_u1_සංඛ්‍යා_P2.mp3 ஐ சொடுக்குக