සංඛ්‍යා (රුහුණු ගුරුගෙදර රේඩියෝ පාඩම් මාලාව) - 02 කොටස

Click rg_sg4_mat_u1_සංඛ්‍යා_P2.mp3 link to view the file.