පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019

පළමු වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු පත්‍රය I,II වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2019
Click SM_Danc_T1_G8_I,II pp Ans_2019.pdf link to view the file.