2.3 ඉල්ලුම් නම්‍යතාව අර්ථ දක්වමින් මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව විග‍්‍රහ කරයි.

Click 2.3.pdf link to view the file.