ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020)

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020) 

Click commerce_rehearsal pp_I,II ans_2020.pdf link to view the file.