ගණිතය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2020)

ගණිතය - I,II පිළිතුරු පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2020)

Click Maths _Rehearsal Ans_I,II 2020.pdf link to view the file.