ගණිතය - I ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

ගණිතය - I ප්‍රශ්න පත්‍රය (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්න පත්‍ර 2020 )

Click Maths_Rehearsal pp I_ 2020.pdf link to view the file.