ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නාම පද වර්ග කරමු ප්‍රාණවාචී අප්‍රාණවාචී පද