ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ‘ද’අකුර යොදා නාම පද කිහිපයක් සම්බන්ධ කර