ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඈ ඇය යෙදුණු වැකි ලියමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පාඩම 09 - ඈ ඇය යෙදුණු වැකි ලියමු..pdf ஐ சொடுக்குக