ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ස්ත්‍රී ලිංග හා පුරුෂ ලිංග පද යොදා වැකි ලිවීමට හුරුවෙමු.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு පාඩම 08.pdf ஐ சொடுக்குக