ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ස්ත්‍රී ලිංග හා පුරුෂ ලිංග පද යොදා වැකි ලිවීමට හුරුවෙමු.

Click පාඩම 08.pdf link to view the file.