ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ප්‍රථම පුරුෂ නාම පද යොදා වැකි ලියමු.