ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -සරල වාක්‍ය තවදුරටත් ලියමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - පාඩම 02 - සරල වාක්‍ය තවදුරටත් ලියමු.pdf ஐ சொடுக்குக