ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -සරල වාක්‍ය තවදුරටත් ලියමු