14.අපට කළ හැකි වෙනස්කම් - ක්‍රියාකාරකම

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு අපට කළහැකි වෙනස්කම්.pdf ஐ சொடுக்குக