ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ස, ශ, ෂ යෙදුණු වචන තෝරමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Doc21.pdf ஐ சொடுக்குக