ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - න, ණ, ල, ළ යෙදුණු වචන තෝරමු

Click Doc20.pdf link to view the file.