ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ස, ශ, ෂ යෙදුණු වචන තෝරමු

Click Doc21.pdf link to view the file.