ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මූර්ධජ 'ෂ' අකුරට පසුව මූර්ධජ 'ණ' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Doc14.pdf ஐ சொடுக்குக