ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මූර්ධජ 'ෂ' අකුරට පසුව මූර්ධජ 'ණ' අකුර යෙදෙන අවස්ථා සොයමු

Click Doc14.pdf link to view the file.