ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ' මම' හා ' අපි ' යෙදුණු වර්තමාන හා අතීත කාල වාක්‍ය ලියමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Doc8.pdf ஐ சொடுக்குக