ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - "ඔවුහු" යෙදුණු වර්තමාන හා අතීත කාල වාක්‍ය ලියමු

Click Doc7.pdf link to view the file.