ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අපි වාක්‍ය ලියමු. හඬ නඟා කියවමු

Click Doc6.pdf link to view the file.