ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ප්‍රාණවාචි නාම පද සමග ක්‍රියාපද භාවිත කරමු

Click Doc5.pdf link to view the file.