ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - විවිධ අවස්ථා අනුව ක්‍රියාපද භාවිත කරමු

Click Doc4.pdf link to view the file.