ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ඉබේ සිදුවන දේවල් සහ කරන දේවල් සොයා

Click Doc3.pdf link to view the file.