ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සෙල්ලම් ගෙදරදී පොත් කියවමු

Click HTTPSW~1.PDF link to view the file.