15.1 බිම් මැනීමේ මුලධර්ම

Click ET 15.1.pdf link to view the file.