බුද්ධ ධර්මය විෂය ප්‍රවර්ධන උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2020

බුද්ධ ධර්මය විෂය ප්‍රවර්ධන උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය I අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Bud_I,pp_2020.pdf ஐ சொடுக்குக