බුද්ධ ධර්මය විෂය ප්‍රවර්ධන උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය II අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2020

බුද්ධ ධර්මය විෂය ප්‍රවර්ධන උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය II අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2020

Click Bud_II,pp_2020.pdf link to view the file.