1.1ගිණුම්කරණය හා එහි අවශ්‍යතාව

Click 12 Acc 1.1ok (1).pdf link to view the file.