ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය- විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය- විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sinhala medium Essay answer.pdf ஐ சொடுக்குக