ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර I/II - 2019

Click 09-Biology_S.pdf link to view the file.