ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය- විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (B කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය- විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

Click Sinhala medium Essay answer.pdf link to view the file.