ජීව විද්‍යාව II (A කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (A කොටස) පිළිතුරු පත්‍රය - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020