ජීව විද්‍යාව II (A කොටස) - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව II (A කොටස) - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

Click Sal_Bio2_PA_MoE2020.pdf link to view the file.