ජීව විද්‍යාව I -පිළිතුරු පත්‍රය විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව I -පිළිතුරු පත්‍රය විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020