ජීව විද්‍යාව I - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2020

ජීව විද්‍යාව I - විද්‍යා ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Bio1_MoE2020.pdf ஐ சொடுக்குக